Aquestes dades queden incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, que serà utilitzat respectant la Llei Orgànica de Regulació del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal (LORTAD). Els nostres membres tenen la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals que estan en els fitxers de Unora Gestió, en els termes establerts a la LORTAD.